Sote-rakenneuudistus Kymenlaaksossa

Rakenneuudistus tähtää palveluiden kehittämiseen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Kymsoten rakenneuudistushankkeessa valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen kehittämällä muun muassa strategian toteutumisen seurantaa. Lopputuloksena saadaan aiempaa kokonaisvaltaisempi käsitys hankkeista ja toimenpiteistä, joita Kymsotessa on käynnissä strategian toteuttamiseksi ja niiden edistymisestä. Valmistautumisessa on merkittävää HUS – erityisvastuualuetasoinen yhteistoiminta, jota kehitetään eri tavoin.

Asiakaskokemuksesta saatavan tiedon parempi hyödyntäminen, kustannuslaskennan kehittäminen ja tiedolla johtamisen toimintamallien ja teknologioiden käyttöönotto luo parempia edellytyksiä johtamiselle. Johtamista ja lähiesimiestyötä tuetaan muutoksessa kehittämällä muun muassa Lean-johtamista ja työhyvinvointia. Hyvinvoinnin alueellisia toimintamalleja kehitetään samoin kuin mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdyspintatyöskentelyä, josta hyötyvät erityisesti asiakkaat eri tahojen toimiessa saman suunnitelman mukaisesti.

Sähköiset palvelut ja keskitetty asiakasohjaus merkittävässä roolissa

Keskitetty asiakasohjaus on merkittävässä roolissa palvelurakenteen muutoksessa. Se auttaa oikea-aikaisen tuen kohdentamisessa asiakkaille. Asiakasohjausta, sähköistä ajanvarausta ja etäpalveluita kehitetään tietojärjestelmien ja käytäntöjen kehittämisen kautta. Myös Omaolon palveluita laajennetaan.

Kotihoidossa kehitetään Kymsoten yhdenmukaisia toimintamalleja, työhyvinvointia ja digitaalisia ratkaisuja. Perusasiat kuten työnjaon toimintamallit ovat kehittämisen keskiössä. Turvallinen koti -kokonaisuus sisältää toimenpiteitä, joilla ikääntyneiden kotona asumista tuetaan.