Tulevaisuuden sote-keskus

Sote-keskuksesta palvelujen piiriin yhdellä kontaktilla

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa pääset tarvitsemiesi palveluiden piiriin yhdellä kontaktilla.

Kehittämistyöllä Kymsote rakentaa Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa asiakas pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa Kymenlaaksossa on asiakkaiden tarpeiden mukaiset, tehokkaat ja moniammatillisesti toimivat palvelut.  Tätä työtä tukemaan Kymsote on saanut valtionavustusta, jonka avulla muutostyötä tehdään.

Kymsoten asukkaille kehitystyö näkyy mm. keskitetyn asiakasohjaustoiminnon toteutumisena, etäpalvelukokeiluina, uusien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toimintamallina ja yhteisasiakasvastaanottoina. Näiden lisäksi koulutamme henkilökuntaamme sekä nuorille että aikuisille suunnattujen lyhytterapioiden laajempaan käyttöönottoon.

Mitä kehittämistyö sitten konkreettisesti tarkoittaa?

Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittämisessä vahvistetaan lääkäri-hoitaja yhteistyötä. Tavoitteena on, että asiakkaan hoitopolku on selkeä ja ammattilaisten tekemä päällekkäinen työ poistuu. Tämä tarkoittaa konkreettisesti ammattilaisten välisten ohjauskäytäntöjen, ohjeiden ja roolien selkiyttämistä ja uudistamista. Tämän lisäksi selkiytämme ammattilaisten konsultaatio- ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat asiakkaalle paremman ja aiempaa nopeamman hoidon toteutumisen.

Yhteisasiakasvastaanotolla toteutetaan mallia, jossa paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tilanne saadaan paremmin haltuun. Sen sijaan, että asiakas kulkee ovelta ovelle, yhteisasiakasvastaanotolla pysähdytään asiakkaan tilanteen äärelle. Yhteisasiakasvastaava ja asiakas yhdessä kartoittavat asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja rakentavat suunnitelman. Uuden mallin suunnittelu, rakentaminen ja sen kokeilu tehdään osana kehittämistyötä. Toimintamallin pilotointi alkaa huhtikuussa 2021 Marjoniemen terveysasemalla ja Karhulan sairaalassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä vahvistetaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia matalan kynnyksen ryhmäpalvelumuotoja. Kehitteillä oleva elintapaohjauksen toimintamalli pitää sisällään uudenlaisen ryhmätoiminnan ja etänä tapahtuvan ohjauksen yhdistämisen tilanteissa, jossa henkilöllä on haasteita saada elämäntavat kuntoon. Kehitteillä on myös mielenterveys- ja päihde -asiakkaille suunnattua ryhmätoimintaa. Toimintamallien pilotointi käynnistyy toukokuussa. Tavoitteena on rakentaa Kymenlaaksoon yhtenäiset ryhmäohjausmallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tästä työstä hyötyvät sekä ammattilaiset selkeämmän ja yhtenäisen asiakkaan ohjauksen polun rakentumisella, että asiakkaat joilla on mahdollisuus osallistua tarpeen mukaiseen ryhmätoimintaan Kymsoten alueella.

Digitaalisia ja etäpalveluja

Palveluita kehitettäessä perinteisten palveluiden rinnalle nostetaan erilaisia sähköisiä palveluita. Kymsote on asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen, että viiden vuoden kuluessa palveluista 30 % tulee tuottaa sähköisesti.

Lähitulevaisuudessa sinua voidaan palvella etänä, omalta kotisohvaltasi. Jotta tämä on mahdollista, on etäpalveluita rakennettava. Ensimmäisenä etätoimintojen kehittämisessä pilotoidaan etälääkäritoimintaa. Myös astmapotilaan ja mielenterveyspotilaan hoidon ohjausta parannetaan sähköisiä palveluita lisäämällä.

Digitaalista asiointia kehitetään siten, että asiakas voi tulevaisuudessa käyttää yhdeltä sivustolta hänen tarvitsemiaan Kymsoten digitaalisia palveluja. Näitä voivat olla esimerkiksi ajanvaraus, sähköiset lomakkeet tai viestiminen ammattilaisen kanssa. Ammattilaiselle tämä tarkoittaa asiakkaan ohjaamista etäpalveluun hoidon eri vaiheissa. Myös yhteydenpito asiakkaaseen tulee helpottumaan digitaalisen kehitystyön kautta. Vuorovaikutuskanavia lisätään, esimerkiksi Omaolo-palvelun ja chat-palveluiden kehittäminen.

Kokeile chatbotia Kymsoten sivuilla

Kiinnostuitko? Lue lisää mitä koko Suomen sote-uudistuksessa tapahtuu, www.sote-uudistus.fi

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskeskuskehittäminen on osa valtakunnallista tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Yhteisasiakas-toimintamalli

Paljon palveluita käyttävien henkilöiden tukemiseksi kehitetään ja pilotoidaan Yhteisasiakkaat-palvelumalli. Tarkoituksena on, että paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tilanteen kokonaisuus saadaan paremmin haltuun. Toimintamallin pilotointi alkaa huhtikuussa 2021 Marjoniemen ja Karhulan terveysasemalla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella kehitetään uusia ryhmäpalvelumuotoja. Näistä tällä hetkellä kehitteillä on elintapaohjauksen malli sekä mielenterveys- ja päihde -asiakkaille suunnattu ryhmätoimintamalli. Molemmista on lähdössä pilotointi käyntiin toukokuussa 2021. Jatkossa on tarkoituksena saada koko Kymenlaaksoon yhtenäiset ryhmäohjausmallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella.

Sosiaalihuollon kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistus-hankkeiden tavoitteena on asiakkaan näkökulmasta kehittää sosiaalihuollon saavutettavuutta niin, että sosiaalipalvelun tavoitettavuus helpottuu ja selkiytyy. Yhteydensaanti sosiaalipalveluun tulee olla mahdollisimman helppoa ja eri tavoin saavutettavaa. Sähköinen asiointi lisää kuntalaisen mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa tietoa ja tukea arkeensa oikea-aikaisesti.

Sosiaalihuollossa kehitetään sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välisiä konsultaatio- ja toimintamalleja, jotta eri alojen ammattilaiset saavuttavat toisensa. Tavoitteena on, että ammattilaiset voivat monialaisesti kysyä neuvoa ja antaa neuvoa. Näin pystytään mahdollisimman varhain tunnistamaan sosiaalipalvelun tuen tarve ja kuntalainen saa tarvitsemansa tuen elämäänsä. Lisäksi kehitetään konsultaatiomalleja Kymsoten ulkopuolisiin toimijoihin esimerkiksi eri järjestöihin.

Nuorten psykososiaaliset menetelmät

Nuorten varhaisen psykososiaalisen tuen saatavuutta parannetaan. Kymsotessa otetaan käyttöön IPC ja Cool Kids näyttöön perustuvat hoitomenetelmät. Näin parannetaan nuorten varhaisen psykososiaalisen tuen saatavuutta, sekä voidaan tunnistaa, ennaltaehkäistä ja hoitaa masennus- ja ahdistusoireita varhaisessa vaiheessa.